Gallery อาคารพาณิชย์โครงการกรีนพาราไดซ์

ชื่อโครงการ : อาคารพาณิชย์โครงการกรีนพาราไดซ์
เจ้าของ : โครงการกรีนพาราไดซ์
สถานที่ : ถนนรามอินทรา กรุงเทพฯ
งบประมาณ : 5,800,000.00 บาท
Page : 1