Service

เพื่อเป็นการสนองความต้องการให้กับท่านเจ้าของอาคาร, โครงการ อย่างครบวงจร บริษัทฯ ยินดีเสนองานบริการด้านงานก่อสร้างแก่ท่าน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

 • ดำเนินการและประสานงานด้านการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารให้โดยไม่คิดค่าบริการ
  (ค่าใช้จ่าย, ค่าธรรมเนียมคิดตามการเรียกเก็บของทางราชการ)
 • ดำเนินการขอเลขที่บ้าน, อาคาร กับทางราชการโดยไม่คิดค่าบริการ
 • ดำเนินการขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ โดยไม่คิดค่าบริการ
 • บริการจัดหาสถาบันการเงินเพื่อสินเชื่อแก่เจ้าของอาคาร
 • เสนอแนวทางปรับแก้ไขรายละเอียด เพื่อเป็นแนวทางกับท่านในการลดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง
  (ทั้งนี้ต้องได้รับการยินยอมจากท่านเจ้าของอาคาร, สถาปนิก และวิศวกรผู้ออกแบบ ก่อนเท่านั้น)
 • บริการให้คำปรึกษาในการออกแบบบ้าน, อาคาร ให้เป็นไปตามงบประมาณค่าก่อสร้าง
 • แก้ไขปัญหาการแตกร้าว และการทรุดตัวของอาคาร

 

 

::บริการหลังส่งมอบงาน

 

 

 • รับประกันผลงานก่อสร้างส่วนงานโครงสร้างอาคารเป็นระยะเวลา 5 ปี
 • รับประกันผลงานก่อสร้างส่วนงานสถาปัตยกรรมเป็นเวลา 1 ปี
 • รับประกันการรั่วซึมของหลังคาเป็นระยะเวลา 3 ปี
 • รับประกันงานระบบไฟฟ้า, ประปา เป็นระยะเวลา 3 ปี  ( ตามเงื่อนไข )
 • รับประกันการกำจัดปลวกเป็นระยะเวลา 5 ปี โดยตัวแทนของ บริษัทกำจัดปลวก
 • เข้าดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว อย่างช้าภายวัน 3-5 วันทำงาน กรณีเป็นปัญหาเร่งด่วน จะเข้าดำเนินการแก้ไขภายใน 1-2 วันทำงาน
 • เมื่อพ้นกำหนดการรับประกันผลงานแล้ว หากเกิดปัญหากับตัวอาคารที่ต้องให้เข้าไปแก้ไข บริษัทฯ ยินดีให้บริการโดยคิดเฉพาะค่าเดินทางและค่าวัสดุ โดยไม่คิดค่าแรงงานเป็นระยะเวลาอีก 2 ปี นับจากพ้นกำหนดระยะเวลารับประกันผลงาน

 

 

 

Project